תנאים כללים

שופכל ישראל תנאים כלליים

1. כללי

א. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.
ב. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר ללקוחותיו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה פעילה מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.
ד. "שופכל ישראל" הינה יוזמה ופלטפורמה אינטרנטית (להלן "שופכל"), עוסק מורשה 054306196, רח' רמב"ם 61 רעננה,טלפון:09-7482141,שירות לקוחות 053-8294225.
דואר אלקטרוני:   shopcall.contact.us@gmail.com, sales@shopcall.co.il.
ה. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים אותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
ו. שופכל שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.
ז. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת שופכל. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות שופכל ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות שופכל ו/או האתר.
ח. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

2. מטרתו של אתר זה
א. אתר אינטרנט זה (בתקנון זה: "האתר") הינו אתר מכירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי שופכל ברשת האינטרנט ("אינטרנט"), ומיועד למכירת מוצרים שונים.
ב. כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין הלקוח לשופכל, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו  משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.
3
. הלקוחות
א. רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.
ב. על אף האמור לעיל, שופכל רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בשופכל, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה בלקוח אחר.
4. 
תהליך ביצוע הרכישה
א. תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר או המקלדת על לשונית ה-"קנה", אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים מינהליים של הלקוח (פרטי זיהוי לרבות שם, כתובת וכו'),  ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה. לאחר מכן - תתבצע פעולת קישור לאתר חברת הסליקה לביצוע תשלום בפועל. באתר חברת הסליקה יזין הלקוח את פרטי כרטיס אשראי (פרטי כרטיס האשראי אינם חשופים ואינם נשמרים באתר שופכל בשום מקרה). בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח ללקוח הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת  הרכישה.    

ב. יש להדגיש כי יתכן שהלקוח ידרש להציג אמצעי זיהוי נוספים לאחר התשלום בפועל, טרם שליחת המוצר אליו. אי הסכמת הלקוח להציג אמצעים אלו תיחשב כביטול עסקה מצד הלקוח, כולל עלויות ביטול עסקה, כמצוין בסעיף 8 להלן.


ג. אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי שופכל ו/או ספקיה, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין שופכל ללקוח.
ד. כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מעסקה לעסקה, וללא חובת הנמקה של שופכל ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי הלקוחות על בסיס כל הקודם זוכה, ועד לגמר המלאי.
5. 
מחירים
א. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.
ב. האתר ו/או 
שופכל אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים באתר על ידם הם  המחירים הזולים ביותר.

6. אספקת המוצרים

א. מועדי האספקה לא יעלו על 14 ימי עסקים - למעט מוצרים שיוחרגו ויצויינו במפורש.

ב. המוצרים יסופקו ע"י דואר ישראל (בדואר רגיל או דואר רשום)  או ע"י חברת שליחיות (מקומית או בינלאומית) או חברת דואר בינלאומי, כפי שתיבחר בלעדית ע"י שופכל. בקשה לאספקה באופן שאינו מוגדר במוצרים - תחוייב בתוספת עלות ללקוח.

7. קבלת המוצרים

  1. אחריות הלקוח לבדוק  את המוצר מיידית עם קבלתו, תוך יום עבודה אחד (24 שעות) , להלן “תקופה ראשונית”, ממועד קבלתו בהתאם לאופן המשלוח (דואר רשום, שליח וכו’).
  2. במידה ולדעת הלקוח יש פגם חיצוני במוצר – עליו ליצור קשר עם שופכל  בתוך התקופה הראשונית לעיל, בטלפון, דוא”ל או ווטסאפ, בליווי תמונות הפגם לכאורה במכשיר. שופכל תבחן מיידית את תלונת הלקוח ותפעל מיטבית בנושא.
  3. כאשר מתגלה בעיית תפקוד של המכשיר ב-7 הימים הראשונים לאחר קבלנו-יש לפנות ללא דיחוי לשופכל, לטיפולה מול היבואן. לאחר תקופה זו (7 ימים) – יש לפנות לקבלת האחריות בנקודות השירות כפי שמצויינות בחשבונית.

8. ביטול עסקה
א. הלקוח רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר , בתוך 14 יום מיום ביצוע הרכישה, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה במסמך בכתב עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה [כמפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן]. יובהר כי במקרה של ביטול עיסקה, רשאי האתר לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר ייסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. למען הסר ספק - המוצר נשוא העסקה חייב להיות מוחזר כשהוא באריזתו המקורית, שלם וללא שום פגם ולא נעשה בו שימוש כלל. טעינת המוצר (אם הוא מוצר חשמלי כגון: טלפון סלולרי וכדומה) מהווה שימוש במכשיר גם אם לא הופעל. בנוסף – יחוייבו הוצאות שופכל בגין העסקה (דמי חיוב כרטיס אשראי בגובה 2.5%, הוצאות בגין משלוח ו/או איסוף וכדו’).
ב. על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש, כי זכות הביטול המפורטת בסעיף 7.א. לעיל, אינה מוקנית במקרים הבאים: 1) לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן. 2) לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995. 3) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 4) טובין הניתנים להקלטה לשעתוק או לשכפול, לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
ג. ביטול רכישת העסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת: shopcall.contact.us@gmail.com ופנייה ישירה למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר (2 הפעולות יחדיו).
ד. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו לקוח שכרטיס החיוב שלו לא כובד - תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

ה. למען הסר ספק – כל החזרת מוצר כפופה לאישור ספק שופכל כי המכשיר שלם וללא נזק. מכשיר שניזוק (אפילו שריטה קטנה) לא תאושר החזרתו ו/או זיכוי הלקוח בגינו.

9. סודיות ופרטיות.
א. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
ב. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
ג. שופכל תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי הלקוחות והספקים.
ד. שופכל לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי הלקוחות, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
ה. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי הלקוח, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] משופכל, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לשופכל על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של שופכל, ע"י שליחת הודעה ל: shopcall.contact.us@gmail.com.
ו. האתר ושופכל יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של הלקוח לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של לקוחות ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל לקוח יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם לקוח מסרב לקבל cookies.
ז.  לקוח שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו ל
שופכל או לספק הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או שופכל לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.
ח. שופכל לא תעביר מידע כלשהו על הלקוח לצד ג', אלא אם נדרש עפ"י חוק.

10. העדר אחריות
א.  שופכל ו/או האתר אחראים לתיאור המוצרים כפי המתואר באתר. יחד עם זאת - תמונות המוצרים מייצגות את המוצר אך הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
ב. שופכל שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
ג. שופכל ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, ללקוח, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.
ד. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, שופכל ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
ה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של לקוחות לא יושלמו. לקוחות באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
ו.  
שופכל אחראית כלפי האתר, בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

11. אחריות

א. שופכל אחראית על המוצר כפי שהוצג בתיאורו ובהתאם לאמור בסעיף 9.א' לעיל.

ב. במידה שהוכח כי המוצר הגיע פגום ללקוח, שופכל תוכל לפצות את הלקוח, ו/או לפעול להחלפת המוצר - אם באופן ישיר או מול הספק בפועלת,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לחוק. 

ג. מוצר שהגיע פגום - יטופל בהתאם לסעיף ב' תוך 14 ימי עסקים, בהתאם לחוק.

ד. מוצר פגום יוחזר , אם נדרש, באריזתו המקורית ועל כל מרכיביו לשופכל או לספק, ככל שידרש. במקרה חוסר באריזה מקורית או ברכיב כלשהו - יטופל המוצר כמוצר בתקופת אחריות כמקובל ע”י גורם האחריות כמוגדר בחשבונית.


12. שימוש בלתי מורשה באתר
א. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב משופכל, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
ג. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או שופכל ללא אישור שופכל מראש ובכתב. 
13. 
זכויות יוצרים וסימני מסחר
א. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של שופכל או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של שופכל היא אסורה בהחלט.
ב. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
ג. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
ד. שופכל הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
ה. אין לשופכל כל חובה לספק ללקוחותבאתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע ללקוחות לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
14. 
הדין החל ומקום השיפוט
א. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
ב. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז מרכז- הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
ג. מובהר כי האמור בסעיפים 12.א – 12.ב  לעיל, חל גם על לקוח שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.