סודיות ופרטיות

 

סודיות ופרטיות.

א. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד.

אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
ב. שופכל ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב,
זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר.
ג. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
ד. שופכל תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.
ה. שופכל לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו.
אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
ו. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] משופכל.
לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות,
     אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים,
פרטים על ביצוע עסקה,
פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת",
על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
הינך רשאי, בכל עת, להודיע לשופכל על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של שופכל, ע"י שליחת הודעה ל: shopcall.contact.us@gmail.com
ז. האתר ושופכל יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד,
כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות,
לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
ח. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו.
אין באמור משום התחייבות של האתר או שופכל לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.
ט. האתר ושופכל יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.